#118697
difrentional
משתתף

או שאפשרי להחליף את השקע בקיר לשקע סיקון  חד פאזי. את 2 המוליכים הנותרים  לחבר במהדקים בתוך הקופסה בטיח. ובלוח חשמל לבטל את המא”ז תלת פאזי, לחבר במא”ז חד פאזי ואת המוליכי הפאזות הנותרות לחבר במהדקי פס דין תקניים. במידת האפשר  ניתן לאגד  את כל המוליכי פאזות בלוח של אותו מעגל באזיקונים קטנים לטובת שיוך.