#118700
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

רשמת במדויק את הסיבות להפסקת הפחת ומהן הסיבות שלא לחבר בין אפס להארקה למטרת בדיקת מפסק הפחת.

בדיקת תקינות המפסק חייבת להתבצע באמצעות מכשיר מדידה מתאים, מכויל והתאמת הבדיקה לסוג מפסק הפחת.