#118703
Adnan
משתתף

שלום,

 

 הפיקוד של המפסק הממונע בלוח של המערכת הסולארית צריך להיות מוזן לפני המפסק הראשי, אחרת כשתתקבל פקודת ניתוק המפסק לא יתחבר חזרה שוב כאשר הזינה תוחזר לחח”י.

לגבי בקר החלפה של AMDAR, המהדקים 11 ו 12 מיועדים להפעלת הגנרטור ובדרך כלל בגנרטור הם מתחברים לממשק של 24 VDC, לא הייתי נוגע בהם ומשאיר אותם לגנרטור כמו שהם.

הנכון הוא להשתמש במגעי עזר עבור המפסק הממונע של הגנרטור, דרכו ניתן לקבל חיווי פיזי על פעולת הגנרטור ובנוסף להיות מופרד לגמרי מהפיקוד של המתקן הקיים.

תמיד יש מגעי עזר פנויים ב MCCB, גם אם אין, ניתן להשתמש בפקודת הדריכה של הבקר ע”י ממסר ואז לקחת ממנו את מגעי העזר.

בהצלחה