#118708
suny7722
משתתף

<span;>שלום,

<span;> א) אם המתח בין האפס להארקה בבית תקע מסוים שווה לאפס, זה אומר שחיבור נקודת האפס לאדמה במקור הזינה תקין, וגם ההארקה של המתקן תקינה?

<span;> ב) אם החיבור של נקודת האפס במקור הזינה לאדמה התנתק, ובכלל אין שום סוג של הארקה גם במתקן, מגע פיזי עם מוליך האפס ייגרום להתחשמלות? (בזמן שעובר בו זרם)

<span;>נ.ב. אני לא באמת נוגע פיזית במוליך האפס.  מנסח כך רק כדי להבין את העקרון 🙂 <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<!–/data/user/0/com.samsung.android.app.notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_210911_213218_513.sdocx–>