#118716
luz
משתתף

שחף שלום,<br />
אם הבנתי אותך – החלוקה שעשית לא נכונה לגבי הפסקת מפסק המגן, בכל המקרים שזרם התקלה יעלה על זרם הדלף הנומינלי של המפסק (במקרה שלך 30mA) ייפסק מפסק המגן, לא משנה אם זרם התקלה זורם דרך מוליך PEN או דרך האדמה – בכל מקרה הוא לא עובר דרך מפסק המגן. כאשר יש איפוס TN-C-S זרם התקלה יזרום דרך מוליך ההארקה אל נקודת האיפוס, שנמצאת לפני מפסק המגן, ומשם יתפצל – רובו יזרום דרך מוליך ה PEN, ומיעוטו דרך מערכת ההארקה והאדמה כפי שכתבת. מבחינת מפסק המגן, ההפרש בין זרם המופעים שעובר דרכו לזרם שחוזר דרכו במוליך האפס, הוא כל זרם התקלה. וכמובן – בכל המקרים ככל שעכבת לולאת התקלה תהיה נמוכה יותר, זרם התקלה במקרה של זליגה ממופע לגוף מתכתי/הארקה יהיה גבוה יותר.