#118735
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

שטח חתך מוליכי הכבלים נקבע על פי זרם המתקן

כבל שתיאורו 4x240mm^2 הוא כבל רב גידי שמכיל 4 גידים ושטח חתך כל גיד הוא 240mm^2.

כבלים שתיאורם 4x(4×240)mm^2 הם 4 כבלים רב גידיים שמכילים 4 גידים כ”א ושטח חתך כל גיד הוא 240mm^2.

כבלים שתיאורם 4x(1×240)mm^2 הם 4 כבלים חד גידיים שמכילים גיד יחיד ושטח חתך הגיד הוא 240mm^2.