#118756
arielsegal
מנהל בפורום

1. בדירה או במתקן חשמלי שהצריכה בו שווה לאפס, הפחת לא יפסק בעת מגע בין מוליכי אפס והארקה.

2. אין לבצע בדיקה של תקינות מפסק הפחת בשיטה זו. בדיקה של תקינות הפחת חייבת להתבצע רק באמצעות מכשיר תקני ומכויל.