#118763
alktron
משתתף

התשובה הכי נכונה לקבל הנחיות מסודרות מהיועץ חשמל ומתכנן חברת החשמל של אותו פרויקט לסוג ההתקנה והתוואי הנכון  .

 המוביל חייב להיות בלעדי לכבלי הזנה של חברה החשמל עם שילוט מתאים .

הדרישה לכסות אותו בגבס מעכב בעירה ,היא לא אחת דרישה של יועץ הבטיחות ואו כיבוי אש( למרות שבעבר היו פערים עצומים בין אזור לאזור בדרישות כב”א והיום יש דגשים נקודתיים ) במקרה של כבל שנכנס מהתחום הציבורי למתחם ולא במידה וקיים בשטח פילר או חדר שנאים ואזיי מחויב בהתקנה סמויה לאורך כל התוואי .