#118764
Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

1 בכל בדיקת פחת אני מנתק את כל הצרכנים למניעת נזק אפשרי לכן 

בכל גישה למפסק מגן הצריכה שווה ל-0- 

וכלל סדר הבדיקות שלי בלוח הן 

1 בדיקת LT כלפי הארקה וכלפי האפס 

2 בדיקת בידוד 

3 בדיקה ע’י מכשיר [ מטרל או סונל ] 

וכל זה בבדיקת תקינות מערכת החשמל 

אך לפעמים מגיעים לתקלה אחרת ואז מתברר שהמפסק מגן אינו מנתק הספקה .ובתוך בדיקה ראשונית ולא מחייבת מבצעים את הקצר אפס הארקה 

מבחינתי זה בדיוק כמו לבצע לחיצה על לחצן הTEST 

אני חוזר זו לא בדיקה סופית אך לרוב זה נותן אינדיקציה לבאות . 

בברכה

סמי רז