#118773
aron david
משתתף

הכל תלוי בגודל הספק ובעומס

אני גם התקנתי בעבר בתוך קופת CI . אבל היו לי מדי הרבה מקרים שהספק התחמם ברמה קיצונית וההגנות הפנימיות שלו פעלו.

מאז עברתי להתקנה מאווררת יותר

ודאי עדיף על המצב של ההתקנות החשופות כמו בתמונה שנפוצות מאד.

וכפי שאמרו חכמינו “כל דין שאתה דן שתחילתו להחמיר וסופו להקל  אינו דין”