#118798
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן הטבלאות בתקנות החשמל מתייחסות לעמידות המוליכים בזרם הגדול ב-45% מהזרם המתמיד המרבי המפורט בטבלאות למשך 1 שעה.

זרמים גדולים יותר יגרמו לנזק בלתי הפיך לבידוד המוליכים. לפיכך קיימת הגבלה על פעולת המבטחים תוך 5 שניות לכל היותר והמתכנן חייב לבדוק שבידוד המוליכים לא נפגע בזרם קצר מזערי שנמשך 5 שניות ולוודא שהמבטח אכן נפסק בזרם קצר זה תוך פרק זמן שאינו עולה על 5 שניות.