#118799
arielsegal
מנהל בפורום

שלום

  1. ההזנה לדוד חייבת להתבצע על ידי כבל שלם לכל אורכו בכפוף לדרישות תקנות החשמל.
  2. דוד שמש יוזן ע”י מעגל סופי מיוחד בלוח המתקן.

    ב.   כאשר מזינים את הדוד בכבל המותקן על קיר חיצוני של מבנה חייב הכבל להיות שלם לכל אורכו (ללא הסתעפויות או תיבות חיבורים). כשמכלול הצינורות והכבל מותקנים כיחידה אחת על קיר המבנה ועל הגג יש להשחיל את הכבל או הפתיל בצינור מחומר פלסטי עמיד בשמש. צינור זה ניתן להצמידו לצנרת המים החמים שיבודדו מבחינה תרמית באמצעות חבקים משותפים העמידים גם הם בשמש.

  3. יש להתקין מפסק ונורת סימון בתוך המבנה כפי שנדרש עבור דוד לחימום מים. בנוסף למפסק המותקן בתוך הדירה יש להתקין לכל דוד שמש שלא נמצא בתוך המבנה שהוא משרת מפסק צמוד לקונסטרוקציה שעליה נמצא הדוד (למניעת אפשרות של טעות במיוחד במבנים בהם קיימים דודי שמש רבים). (אין להתקין מפסק זה על הקיר סמוך לדוד). המפסק הנוסף לדוד מאחר והוא נמצא תחת כיפת השמיים חייב להתאים לדרגת הגנה IP557 כלומר להיות מוגן בפני חדירת אבק והצטברותו, בפני גשם ובפני פגיעות מכניות.
  4. הדוד והמפסק המותקנים יסומנו באופן המאפשר זיהוי של הלוח ממנו ניזון הדוד. כשקיים במבנה מספור לדירות חייב הסימון לכלול גם את מספר הדירה.

    ה.   כאשר מותקן דוד אחד בלבד, במבנה שיש בו רק לוח ראשי אחד, לא חלה עליו, על המפסק שלו ועל תיבות המעגל המזין אותו חובת הסימון.

    ו.   הארקת דוד השמש תתבצע ע”י מוליך ההארקה אשר יובא במעגל הדוד מהלוח המזין אותו. מוליך הארקה זה צריך להיות כלול בצינור של המעגל המזין את הדוד. כשזינת הדוד היא באמצעות כבל, יהיה מוליך ההארקה כלול בכבל.