#118810
Adnan
משתתף

שלום,

אנסה לענות ומקווה שזה יעזור לך,

בנושא זרם קצר :

כידוע למתקני חשמל יש התנהגות מסוימת כאשר יש קצר במעלה הזינה, למשל מנוע, שיכול לתרום את זרם הקצר שלו לרשת בזמן קצר, או גנרטור מסונכרן רשת.

ההבדל בין גנרטור ומנועים למהפכי PV זה עצם העבודה שהם מכילים חלקים מסתובבים, כך שהאנרגיה האגורה בהם יותר גדולה.

במהפך PV, קיימת תרומה לזרם הקצר שמתרחש ברשת בגלל הפילטר שקיים במוצא המהפך, הפילטר הזה תלוי בטופולוגיה של היצרן הספיצפי, יש כאלה שהם LCL  (שני ענפי סלילים וענף של קבל), או LC (ענף סלילי וענף קבל).

התרומה של מהפכי PV לזרם קצר אינה ניתנת להשוואה לגנרטורים מסונכרנים או למנועי השראה, מאחר שבזמן קצר ברשת המהפך מתנתק כמעט מידית, אך עדיין יש לקחת בחשבון שהחיסרון במהפכים הוא שהם גורמים ל “נחשולי זרם” כאשר יש נחשול מתח ברשת, אנחנו יודעים שרכיבים ראקטביים (כגון סליל וקבל) מגיבים בצורה קיצונית לשינויי מתח, לכן חשוב לודא שבמתקן שמתחברים אליו קיימים מתחי רשת יציבים בזמן הצריכה במתקן.

היחס בין הזרם הנקוב של המהפך לבין זרם הקצר שלו, תלוי בהספק הנקוב של המהפך – במהפכים עד 50KVA ניתן להניח שזרם הקצר הוא פי 4 מהזרם הנקוב, במהפכים גדולים יותר, היחס יורד ועומד על 2.

בסה”כ ציוד מיתוג רגיל בצד המתח הנמוך אמור לתת מענה לנושא ללא בעיה, צריך לשים את הדגש על זרמי הקצר שנגרמים בגלל השנאים החדשים שאתה מוסיף ופחות על המהפכים.

העצות שאני יכול לתת לך,

לחלק את המתקן לכמה שיותר שנאים קטנים, בגלל שהמהפכים מכילים רכיב DC בזרם שלהם, מה שגורם לרוויה של הליבה בשנאים ועליית מתחים בצד המתח הנמוך והתחממות השנאי, הגדלת ההפסדים ופגיעה גדולה בכדאיות המתקן.

להתקין את כל המתקן הפוטו וולטאי תחת מפסק מ”ג אחד, מה שיאפשר בקרה על האנרגיה המיוצרת ובנוסף, מול חח”י יהיה לך יותר קל לאשר ממסר LOM מבלי לפגוע בתפקוד של מתקן הצריכה.

להתקין שנאים עם משני דרגות “לא בעומס” בצד המתח הגבוה, המהפכים מעלים את המתח בשיא הייצור, על ידי הורדת דרגה בשנאי בצד המתח הגבוה יכולה לפתור את הבעיה.

בנושא מקדם ההספק : 

אם במתקן ה PV יותקן מונה ייצור של חברת החשמל והצרכן הוא צרכן של חברת החשמל, לא יתקבלו קנסות אם הכל מדווח בצורה תקינה לחח”י מאחר וחח”י יודעת שיש מתקן ייצור.

מקדם ההספק אכן יהיה גרוע מנקודת מבט חח”י מאחר והמתקן מייצר אנרגיה אקטיבית בלבד, מהרשת תהיה צריכה ראקטיבית.

אני ממליץ להתקין מערכת בקרה שתוכל לוסת את מקדם ההספק במתקן וזאת ע”י שינוי בזמן אמת של מקדם ההספק במהפכים, בחלק מהמהפכים כיום מכילים טכנולוגיה שמאפשרת תיקון מקדם ההספק גם בלילה וגם ביום, תכנון נכון מאפשר גם לעשות זאת ללא פגיעה בהספק האקטיבי, נדרש ידע בבקרה ובתקשורת תעשייתית.

בנושא הגנות מ”ג :

שיטת ההגנה של המתקן אינה שונה ממתקן צריכה, ההבדל היחידי כאן הוא שנדרש להפעיל בממסר ההגנה את משפחת ההגנות הקשורה ל LOSS OF MAINS : 

OVERVOLTAGE

UNDERVOLTAGE

OVERFREQUENCY

UNDER FREQUENCY

VECTOR SHIFT/ROCOF

הגנת משולש פתוח נותרת כמו שהיא.

שים לב להשתמש במשני זרם למדידה בדרגת דיוק של CLASS0.2 בתא מ”ג של ה PV.

 

בהצלחה !