#118818
Adnan
משתתף

שלום,

 

שוב,  מדגיש כי מדובר במהפך שאינו כולל חלקים מסתובבים, המהפכים היום מבוססים על גשר רכיבי מיתוג שנקרא IGBT, הרכיבים מקבלים את אותות המיתוג בעזרת מערכת בקרה מובנית במהפך, יש להבדיל בין צד ה AC במתקן לבין צד ה DC.

הטענה שזרם הקצר של המודולים הפוטו וולטאים עובר אל הרשת בזמן קצר הו אינו נכון באופן חד משמעי, קצר בצד ה AC אינו משוקף לצד ה DC, חוץ מזה, המודולים הם מקור אנרגיה, כאשר יש קצר בהדקיהם, זרם הקצר שלהם חוזר אליהם ונשאר בשדה.

הרכיב היחידי במהפך שיכול לתרום לזרם הקצר בצד ה AC הוא הפילטר במוצאו של המהפך, מאחר והאנרגיה האגורה בסלילים ובקבלים אינה בשליטת מערכת הבקרה של המהפך בזמן קרות הקצר במתקן הצרכן.

מכאן, שאם בכל לוח איסוף מהפכים, ההגנות האלקטרוניות יכווננו לזרם קצר מינימלי, לא צפויה להיות בעיה במתקן מבחינת זרמי קצר.

הטענה שלך שתוספת של שנאי אינה יכולה להגדיל את זרם הקצר ברשת הפרטית בתוך המתקן היא אינה נכונה.