#118825
amtrm
משתתף

אריאל, בעצם אם מסתכלים בתקנות עצמן בפרק ו’, אין כלל התייחסות או דרישה להעביר את הכבל בצינור:

פרק ו’: התקנת דוד שמש

זינת דוד שמש

  1. (א) דוד שמש יוזן על ידי מעגל סופי מיוחד בלוח של המיתקן.

           (ב)  נעשית זינת דוד שמש על ידי כבל על קיר חיצוני של מבנה או על גג, יהיה הכבל שלם לכל ארכו; אין להתקין כבל זה בצמוד לצינור מים.

אני מבין שבתשובתך פרטת והרחבת, אבל נראה לי שלפי התקנות היבשות לא חלה חובה של העברת הכבל בצינור. בכל אופן, תודה רבה.