#118831
alktron
משתתף

תקנות החשמל קשורות זו בזו במישרין ועקיפין מושפעות ומשפיעות זו על זו .

 

ולפיכך יש להתייחס לכל התקנות הרלוונטים: הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול ,מעגלים סופים ,העמסות מולכים וכבלים , התקנת כבלים ,התקנת מובלים .

ואמשיך את תגובתו של אריאל :

על גג משותף הכבל יותקן במוביל מתאים בפני מכות מכאניות וקרינה UV ובהתקנה סמויה (עירוב הזנות ) ושילוט בר קימא .

העליה על קיר חיצוני נדרש  עיגון וחיזוק הכבל עם חבקים עפי התקנה .