#118832
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן נכון, יש להגן על הכבל מפני קרינת UV כנדרש בתקנת מעגלים סופיים:

אבזרים מחמרים פלסטיים של מיתקן החשמל המותקנים תחת כיפת השמיים יהיו מסוג העמיד בפני קרינת שמש, או יוגנו בצורה נאותה בפני קרינה כזו.

ובנוסף יש לנהוג לפי תקנות התקנת כבלים:

התקנה וחיזוק של כבל

19. (א) המתקין כבל בהתקנה גלויה על פני קיר יתקינו בצורה אופקית או אנכית, זולת אם מקום ההתקנה מחייב התקנה אחרת.

(ב) כבל יחוזק למבנה בחבקים מתאימים בלבד התואמים את הקוטר החיצוני של הכבל, סוגו ומקום התקנתו, החיזוק יהיה בר קיימא, לא יגרום נזק למעטה הכבל וימנע את החלקתו.

(ג) כבל יחוזק למבנה יציב בלבד.