#118908
WAIL
משתתף

שלום
בקשר לקובץ לדוגמה שאריאל העלה.
בעמוד האחרון ישנו מעגל פיקוד בנושא: הפעלת מנוע לאחר השהייה של קוצב זמן – בקישור כאן.

שאלה: לשם מה יש צורך במגע המחזיק להפעלת מגען המנוע (הענף הימני ביתר), האם לא מספיק להשתמש במגע הרגיל פתוח של הטיימר?
הרי לאחר ההשהייה, המגע של הטיימר נשאר סגור עד לניתוק המתח (אם לא ננתק אותו במגע הרגיל סגור).
האם המטרה היא לנתק את הטיימר כמה שיותר מהר?

תודה על החומר העשיר בפורום