#118928
WAIL
משתתף

נכון מאוד ותודה,
על כך שאלתי מה העדיפות לנתק את הטיימר ולעבור לשימוש במגע מחזיק של הממסר ,
האם לא יותר פשוט להשאיר את הטיימר פועל קבוע (עד לניתוק)?