#118933
alktron
משתתף

עפי התקנות ברשת חלוקה ניתן ורצוי לבצע מספר הארקות שיטה , מה שמתבצע בפועל.

בעל רשת החלוקה יבצע הארקת שיטה במקור זינה  השנאי ובסוף הרשת ,בכדי לייצב  את המתחים ,הגנות ועוד אך בבדיקת לולאת תקלה במתקן שניזון עלול לקבל ערך גבוה ובעייתי ,ברוב המקרים הפחת מגיב לזליגה .

במתקנים ממוקדים שיש רק הארקת שיטה אחת  ומקור הזינה מקומי כמו גנרטור להזנה חלופית , ups עם הפרדה גלוונית מהרשת ועוד , נתק של הארקת שיטה בתקלה ראשונה , הפחת לא יזהה זליגה ולא ישמט וזו בעיה בטיחותית !!!  קיים חשמול במתקן .

בתקלה שנייה (ז”א קיימת כבר זליגה להארקה , הפחת  עלול לא לקפוץ בערכים הבטיחותיים הנדרשים עפי התקנות מה שמוביל להתחשמלות  .