#118958
luz
משתתף

שלום,

קיימים בנושא דיונים רבים בפורום…

הוצאת מוליך הארקה ממבנה המוגן ב TN-C-S אסורה ככלל, מהסיבה שאריאל רשם. מחוץ לאזור שווה הפוטנציאלים יכול להופיע מתח מסוכן בין המוליך (צנרת המים הראשית במקרה זה) לסביבתו. את צנרת המים המתכתית שבתוך המתקן מחברים לפה”פ לצורך השוואת פוטנציאלים, ומבצעים חיוץ על ידי מחבר/קטע צנרת פלסטי בין הצנרת שבתוך המתקן לבין הצנרת הראשית בחוץ, כך שלא יהיה קשר גלווני ביניהן.