#118963
luz
משתתף

שלום,

  1. מפסק מגן כהגנה בלעדית הוא לא בזינה צפה, אלא בשיטה מוארקת שערך ההארקה לא מספק. בזינה צפה לא מתקינים באופן כללי מפסקי מגן.
  2. בשיטות מוארקות, במקרה של נתק בהארקת השיטה אין מסלול לסגירת זרם התקלה אל המקור דרך האדמה, אולם אם מדובר בשיטה מאופסת, בעת הופעת חשמול זרם התקלה יזרום אל המקור דרך מוליך PE/PEN, וההגנה תפעל.