#118986
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בתקנות של אתרי בניה, מפורטות שיטות הגנה בפני חשמול המותרות באתר.

כמו כן בתקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול נכתב: 

39.הארקת יסוד

(א) לא ישתמש אדם באיפוס במבנה אשר אין בו הארקת יסוד בהתאם לתקנות הארקות יסוד.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר להשתמש באיפוס במבנה אשר אין בו הארקת יסוד, אם יש לו אלקטרודת הארקה מקומית וקיימת במבנה השוואת הפונטציאלים כנדרש בתקנות הארקות יסוד, למעט חובת חיבור לזיון המבנה; קיימים במבנה צרכנים נוספים המוגנים בשיטת הארקת הגנה (TT), תוסב ההגנה אצלם להגנה בשיטת האיפוס.

(ג) לא ישתמש אדם באיפוס במבנה שבו ההתנגדות בין הארקת היסוד או האלקטרודה המקומית, לבין המסה הכללית של האדמה עולה על 20 אוהם.

התנאים האלה לא מתקיימים באתר בניה לכן אין להשתמש באיפוס TN-S באתר בניה.