#118988
arielsegal
מנהל בפורום
  1. איני מכיר איסור כפי שתיארת.
  2. השנאי חייב להיות מרוחק לפחות 6 מטר מהבית לפי הנחיות ותקני איכות הסביבה (בשל השדות המגנטיים)
  3. בתקנות החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול נכתב:

19. מרחק בין אלקטרודות אנכיות נפרדות ליעודים שונים

המרחק המזערי בין אלקטרודות אנכיות נפרדות ליעודים שונים כגון: הארקת שיטה, הארקת הגנה במתח נמוך או גבוה, הארקת מגיני ברק, הארקת קולטי ברק וכדומה, יהיה שווה לעומק האלקטרודה העמוקה ביותר ולא פחות מחמישה מטרים, כך שלא יהיו בתחום השפעה הדדית.