#119004
matanturji
משתתף

 אוקיי תודה.

בףאשמח לדעת מה אתה ממליץ למתקן דירתי, מצד חברת חשמל לחבר בTT או בtncs.

חשוב לציין שנמדדה התנגדות הארקת יסוד ביחס למסה כללית של האדמה בשיטה שאלקטרודת זרם מרוחקת 5d מהבית (60 מטר כי קלונס הבית 12 מטר) אלקטרודת פוטנציאל במרחק 61.8% מה5d, ונמדדה התנגדות של 0.44 אוהם. נשמע די נמוך (השאלה אם יש השפעה של יסודות של בתים סמוכים). השאלה אם גם צריך לעשות LT בין הארקת יסוד כאשר היא מנותקת מהפה”פ לבין הפאזות או שהבדידה שבוצעה נכונה יותר.

כרגע הבית לא מחושמל.