#119974
avshalom
משתתף

שלום

כשאני קורא שוב את התקנות :

מפסק מחלף של גנרטור תלת-מופעי, יהיה אחד מאלה לפי הענין:

(1)   מפסק מחלף ארבע-קוטבי לפי איור מס’ 1 בתוספת הראשונה – בכל מקרה;

(2)   מפסק מחלף תלת-קוטבי לפי איור מס’ 2 בתוספת הראשונה – במקרים האלה:

(א)   כאשר מיתקן הצריכה מוגן בשיטת איפוס ומתקיים בו אחד מאלה ובלבד שאם, מסיבה כלשהי, יש צורך לנתק את מוליך האפס במקום כלשהו בין החיבור של מוליך האפס אל מוליך ה-PEN בכניסה למבנה לבין נקודת הכוכב של הגנרטור, יותקן גישור זמני שישמור על הרציפות הגלבנית בין שתי הנקודות האמורות:

1.     חיבור הגנרטור למיתקן הצריכה נעשה באותו הלוח הראשי של המבנה, שבו או בצמוד לו בוצע האיפוס; נקודת הכוכב של הגנרטור מחוברת בקביעות לפס האפס של הלוח כמתואר באיור מס’ 2 בתוספת הראשונה;

2.     חיבור הגנרטור נעשה בלוח משנה הממוקם באותו מבנה בו ממוקם הלוח הראשי ובתנאי שהזנת לוח המשנה נעשית ישירות מהלוח הראשי של המבנה, ללא חיבורים בלוחות אחרים או הסתעפויות.

בסעיף 2 א’ רשום במפורש שמתקיים בו אחד מאלה( הדגשתי זאת )כלומר יכול להיות מצב 1 או מצב 2 ולא שניהם

האם לזה התכוון הבודק ?