#120013
Tuvialev
משתתף

באתר ארעי, במצב ההארקה שתואר לעיל, אם נדרש פתרון לזרם גבוה יותר, או כדי לנטרל את הסיכון שבהרעת ההארקה הזמנית – ממליץ לשקול מעבר לתצורת זינה צפה (IT) באמצעות שנאי מבדל ועם משגוח בידוד.