#120050
MV
משתתף

בעיה לפעמים קושי סביבתי להתקנה אופקי.כי נדרש 10 מטר מינימלי אורך.זה אומר 10 מטר צריך חריץ בעומק לא קטן.וליד מבנה יש אספלט ואם לעשות סביב המבנה קיימים תשתיות לדוגמה במבנה הזה בתמונה היה תשתית גפ”מ.היה יותר פרקטי בבחינת זמן וגם בבחינת שדיירים אחרים לא השתתפו לפעולה.אז עשיתי לדיירת אחד שכבר החשמלה במקלחת