#120065
Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב 

מי קובע את מדיניות התחזוקה במשרדים 

לא נראה לי הגיוני שכל משרד יקבע מדיניות שונה 

הרי בסופו של דבר מדובר בהוצאה כספית ומי מעוניין להוציא כסף 

לפי דעתי נדרש בדיקה תקופתית קבועה ולא בדיקה לפי מדינייות 

בברכה 

סמי רז