#120067
Adnan
משתתף

לא ברור מהנתונים מאיפה הגיעה ההחלטה להשתמש בפחת במקרה הזה,

ייתכן שהמקום נחשב למקום בעל סכנה מוגברת או שערך לולאת התקלה אינו מספיק ולכן הוחלט ליישם הגנה בלעדית ע”י פחת לכל מתקרן קירור בנפרד.

בכל אופן זה לא מצדיק כיול זמן תגובה מידי t=0 – יש לאפשר השהיית זמן.