#120070
aron david
משתתף

במידה ובוחרים את הפיתרון שהצגת וכל המקלחות צפויות לעבוד במקביל אתה צריך מקדם ההעמסה 1

(אך זה עדיין תלוי במרחק המחממים מהמקלחות ובטמפרטורה שתכוון את יציאת המים)