#120076
arielsegal
מנהל בפורום

בדיקה של מפסקי פחת אינה מדיניות תחזוקה אלא בדיקות תקופתיות.

בתקנות החשמל מוגדר שמפסק הפחת יבדק תקופתית 

בתקנות החשמל מוגדר:

כושר פעולתו של מפסק מגן ייבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים; על אף האמור בתקנה 2 מותר שבדיקה כאמור תבוצע בידי אדם שאינו חשמלאי.

גם ועדת הפירושים קבעה שתכיפות הבדיקה תלויה בתנאי העבודה של המפסק כמו: מיקום, רמת הגנה בפני אבק ונוזלים וכדומה.

לפיכך איש המקצוע הבכיר חייב להגדיר בנהלים את תכיפות בדיקת מפסקי הפחת במתקן.