#120098
uori
משתתף

הלוח הנל  הוא לוח ישן פעם לפני שנים רבות חברת החשמל חיברה צרכנים עם שני מונים אחד עבור הבית והשני עבור הדוד מים חמים ההזנה של הדוד מים החמים הוזנה רק בשעות הערב ( זה היה ניקרא מונה זרם לילה ) שהיה מזין את הדוד מים חמים רק בשעות קצובות החשמלאי במצב הקיים ניצל  את החיבור הנוסף לתגבור גודל החיבור  והלוח הנ”ל במצב זה מקבל 2 פזות כול אחד ממונה אחר כמובן  מצב זה היום לא תקין  ויש לנתק את אחד ההזנות