#120151
Eton
משתתף

בודק חברת החשמל אינו קובע את מיקום הפילר .

מיקום הפילר מתואם ומאושר למול מתכנן חברת החשמל.

מדובר על הבט בטיחותי וכלכלי לשני הצדדים.

 מיקום פילר בגבול מגרשים לבית דו משפחתי  מבטיח הזנה אחת במקרה של הפסקה לצורך חירום ,בנוסף העלות של הפילר והכבל הראשי מתחלק בין 2 הבתים כפי שנקבע באמות המידה  .

ולא פעם יש סוגיות טכניות שקשורות להנחת כבלים בקרבת תשתיות ואישורי בעלי תשתיות .

התקנה של פילר בודד מחירו למזמין גבוה יותר .

כדאי ומומלץ לבקש להפגש עם המתכנן של חברת החשמל לבוא לפגישה עם תוכנית שטח לחלופות ,לשאול את כל השאלות ומשם להתקדם לחלופה הטובה והישימה ביותר למזמין ולחברת החשמל .