#120164
Adnan
משתתף

התקן מתאר לך את המקרים בהם אתה מחויב לנתיכים.

כאשר מדובר ב 1 או 2 סטרינגים המחוברים במקביל והכבלים ואביזרי המעגל יכולים לשאת זרם שהוא 56% מעל זרם הקצר של המודול – אינך מחויב להתקין נתיכים.

כאשר מדובר ב 3 סטרינגים חובה להתקין בכל מקרה.

לצורך העניין, כבל של 6 ממ”ר ב PV יכול לשאת הרבה מעבר לערך הנ”ל – מדובר בסה”כ על אזור ה 25A…אני מתכוון לכבלים כדוגמת h1z2z2-k.

לא מכיר התקנות שבהם משתמשים בפחות מ 6 ממ”ר.

בטכנולוגיה של המהפכים היום – אין כמעט צורך בחיבור סטרינגים במקביל אלא אם כן מדובר בממיר מרכזי, גם אינך מחויב להתקין מבטחים בצד זרם ישר, ה MPPT יכול לשאת זרמי קצר של כ 30A והממיר יודע להפסיק את הייצור במקרה של העמסת יתר כלשהיא.