#120177
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

תקן 61439 ללוחות חשמל מיתוג ובקרה מאפשר התקנת מפסקים אוטומטיים בצורה אופקית (או אנכית). בעקרון המפסקים בתא מסויים חייבים להיות מותקנים באותו כוון.

פס אפסים חייב להיות מוגן ממגע מקרי לפי תקנות החשמל בנושא לוחות חשמל מאחר ומוליך האפס נחשב מוליך חי.

התקנת מוליכי אפס (N) תק’ תשס”ח-2008

24. (א) מוליכי אפס (N) שבלוח יחוברו אל פס האפס או להדקי האפס (N), המיועדים למוליכים אלה בלבד.

(ב) כל מוליך אפס (N) יחובר אל הפס או אל ההדק כאמור, באמצעות בורג או מהדק המיועד בעבורו בלבד; ניתוק מוליך אחד לא יפגע בתקינות חיבור מוליך אחר.

(ג) בלוח עם גישה מהחזית בלבד, יימצאו הפס או הדקי האפס בחזית ויוגנו בפני מגע מקרי, כנדרש בתקנות אלה.

(ד) במוליך אפס (N) לא יותקן מבטח או מפסק המאפשר את ניתוקו בלי לנתק את מוליכי המופע.