#120182
Adnan
משתתף

שלום,

 

כל שלבי החישוב שמוצגים במה שצירפת מתייחסים לחישוב ערך הנתיך המתאים על מנת להגן בפני זרם חוזר בסטרינגים וגם בפני העמסת יתר כולל התחשבות בתנאי התקנה ובדגרדציה.

אתה חייב לדאוג שהערך של הנתיך שנבחר יהיה קטן מהזרם שצוין בדפי הנתונים של יצרן הכבלים.

בדפי הנתונים של יצרן הכבלים ישנם מקדמים לשיטות ההתקנה השונות – חלקם מכוונים אותך לטבלאות IEC הרגילות במתח נמוך.

ככלל – כושר ההעמסה של כבלים שמתאימים ל PV הוא גדול, בקפיצה בשטח חתך מסחרי אחד כושר ההעמסה עולה משמעותית וזאת בניגוד לעולם ה AC כך שזה לא קריטי כמו שאתה חושב.

בכל מקרה תמיד כדאי לבחור דרגה אחת מעל כאשר מדובר על איסוף כמות גדולה של סטרינגים, מהיבטים של מפלי מתח והפסדי הספק.