#120208
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם אתה מזהה ליקויים מסכני חיים מחובתך להסב את תשומת לב הלקוח ואפילו להחתים אותו במידה ואינו מעוניין בתיקונם.

ביתר הליקויים די אם תציין אותם בכתב בדרך כלשהי.