#120217
difrentional
משתתף

 אם נבצע הפרדה  על  מסלול לולאת התקלה כך:

Zs=Ze +(r1+r2) – מסלול תקלת הלולאה כל המערכת

Zs(ystem) – מסלול התקלה של כל המערכת מנקודת הקצר ועד השנאי

Ze(xternal)- מסלול חיצוני (מהלוח לכיוון השנאי)

r1,r2 -מוליכי המעגל מהלוח לנקודת הקצר המשתתפים במסלול התקלה (פאזה והארקה).

ברור לך  ש r1,r2 חייבים להיות תקינים ללא שום קשר אם הלוח סוג 1 או סוג 2! הבדיקה ללוח סוג 1 נעשית עלמנת שאם אחד מהמוליכים המזינים את vלוח נוגע  פיזית בלוח שהוא מתכתי , חייב להיות מסלול תקלה שיפעיל את המבטח במעלה הקו על מנת שיפסיק בזמן לפי החוק. לכן לוח סוג 1 או 2, מומלץ לבדוק לולאת תקלה מהנקודה הכי מרוחקת שבה יש חשש לללואת תקלה נמוכה (אורך מוליכים גדול מאוד למשל) ובנוסף לבדוק טיב מוליכי הארקות בכל השקעים. אם הבנתי את שאלתך  נכון, במידה וישנה תקלה עם המבטח המגן על היציאה מהמעגל ומדובר על קצר לאדמה ישנו מדרג הגנות, למשל במתקן דירתי, קצר לאדמה יש הגנת פחת, מא”ז של אותו מעגל, מא”ז ראשי, פיוז במעלה המעגל.