#120255
MV
משתתף

שלום אריאל .אפשר הסבר בבקשה.לא מובן לי. בתקנה 34 הגנת גופים מתכתיים בפני חישמו

(6)חלקי מתכת של חדר חשמל או תא חשמל לרבות דלתות מתכת שלהם. זה אומר שלא  משנה חדר מתח גבוה נמוך  מתקן מאופס או לא.חייב כל גוף מתכת להיות מאורק ?