#120264
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני יודע מי כוונן את הזמן ומה היו שיקוליו.

עקרונית מפסק פחת המיועד להגנה על חיי אדם ונקראים מידיים חייב להפסיק את המעגלים המוגנים באמצעותו על פי הזמנים המוגדרים בתקן וללא השהיה.

מפסקי פחת המשמשים להגנה בלעדית ונמצאים במעלה הזרם (כשבמורד מותקן מפסק שמוגדר מידי) מושהים בדרך כלל כדי לאפשר סלקטיביות בינם ובין המפסקים שבמורד. זמן של 0.1 הוא די מקובל ועונה לדרישות תקנות החשמל (עד 5 שניות)