#120295
Eton
משתתף

יש להבדיל בין שטח פרטי ציבורי שצ”פ

לשטח ציבורי.

הראשון מדובר בדכ על שטח בבעלות פרטית כמו גינה ,חניון פתוח או תת קרקעי ,מרחבים שחלקם בטאבו שייכים לדיירים כמו חנייה .

לבין שטח ציבורי באחריות הרשות המקומית כמו גינות ציבוריות, מדרכות כבישים וכו.

 כל התקנה בשצ”פ המאפשר לכל אדם בין עובר אורח או שכן בבניין הוא תחת הגדרה “ציבורי” לעמוד בהנחיה  כמו הגנה בפני מתחי יתר ,הגנה מכאנית ,שיטת התקנה סמויה וכ”ו כמו חניון בבניין משותף .

 

 יחד עם זאת ,אסור להתקין עמדה בשטח ציבורי ואו להתקין כבלים או מובלים שכאלה בשטח ציבורי בין אם בחפירה או מעל הקרקע ללא קבלת אישור מהרשות המקומית ובעלי תשתיות כמו מים ,ביוב ,חשמל תקשורת וכו ,בדכ תשובתם תהיה שלילית .

אם שטח החנייה בבעלות פרטית וגם הגישה בהתקנה הזינה תת קרקעית או מעליו, מותרת עפי  ההנחיה בכפוף לעמידה על כל הסעיפים הרלוונטים .