#120313
Eton
משתתף

בתקנות החשמל “מעגלים סופיים” מצויין לאיזה מכשירים נדרש מעגל יעודי ( מ.כביסה ,דוד ועוד ) מצויין גם כמות המעגלים הנדרשים לחדרים .יחד עם מוגדר כמות המעגלים המינמלי הנדרשים במתקן דירתי ,מעגל למזגן לא יכול להמנות בספירה זו .

בנוסף בתקנת “העמסה  מולכים “המבטיח והמעגל אמורים להתאים לעומסים הצפויים .

בתקנות אין מקום ,משקל או רמיזה לאמינות אספקה,לתחום זה נכנס המתכנן של המתקן בהתחשבות עם ההבט הכלכלי שמושת על הלקוח .

רצוי ומומלץ שמזגנים יוזנו ממעגלים נפרדים. יחד עם זאת ברוב הבתים מזגנים עד 1.5 כ”ס מוזנים מבית תקע ממעגלי החדרים.