#120317
Eton
משתתף

בתקנות החשמל הארקות  הגנה בפני חישמול 

בפרק מוליך הארקה , מצויין כי גיד המוליך לא יקטן מ1.7 ממ, משמע מוליך הארקה ראשי לא יכול להיות גמיש שזור .

במידה והמוליך מותקן באדמה ,יש להתקין מוליך 25 ממר .

על המוליך להתאים לזרם התקלה הצפוי במתקן ובתאם לתקנות החשמל .

ניתן להתקין מוליך 10 ממ”ר( למרות שניתן להתקין מוליך 6 לחיבור שציינת )  מלוח ראשי במוביל מתאים או מוצמד עם חבקים לקיר כאשר בירידה עד לגובה 2 מטר יש להתקינו בצינור מרירון ,ניתן להתקין תיבת חיבורים סגורה בברגים  עם שילוט “הארקה לא לפרק”   עם מהדק קנדי. להמשיכו באדמה בעומק תקני עם מוליך 25 ממר למהדק צינור ( שלה )  כולל סימון בשילוט בר קיימא בקצוות, כמובן שניתן להתקין מוליך 25 שלם לכל אורכו ללא חיבורים.