#120326
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מדידת עכבת לולאת התקלה אינה משקפת את זרם הקצר האמיתי שיתפתח במוצא מערכת האל-פסק.

המדידה באה לאמת שמתח המוצא אכן מיוחס לאדמה (כמו גם בגנרטור).

בעת קצר במוצא תעבור מערכת האל-פסק למצב Bypass לפיכך ראוי לכוונן את ההגנות במוצא המערכת לפי ערך זרם הקצר במצב Bypass.

כמובן שבקצר מרוחק שבו זרם הקצר אינו גורם להעברה ל- Bypass מאחר וזרם הקצר קטן מהנקוב של המערכת, יש לבחור מבטחים מתאימים לזרם הקצר המרבי הצפוי.