#120328
arielsegal
מנהל בפורום

בתקנות החשמל נרשם:

8.הגנת מוליכים במקביל

(א) אם משתמשים במבטח משותף להגנת כמה מוליכים המחוברים במקביל בפני זרם העמסת יתר, יתקיימו במוליכים כל התנאים שלהלן:
1) הם יהיו מאותו חומר;
2) הם יהיו בעלי חתך שווה;
3) הם יהיו בעלי אורך שווה;
4) אבזרי החיבור שלהם ואופן התקנתם יהיו זהים;
5) זרם ההעמסה יתאים לסוג הבידוד העומד בטמפרטורה הנמוכה ביותר.
(ב) הוסף מוליך במיתקן במקביל למוליך קיים, לא יחולו הוראות תקנת משנה (א), ובלבד שיובטח שזרם העבודה בכל מוליך לא יעלה על זרם I’z שלו.

לפיכך אם תבטיח שזרם העבודה בכל המוליכים לא יעלה על הערך המרבי המותר בהתחשב בתנאי התקנתם, ניתן להתקין כבלים במקביל מחומר שונה או בשטח חתך שונה