#120338
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. שמח מאוד ששאלת ולא ביצעת התקנה מסוכנת.
  2. אכן יש לבצע לאוהל הארקה מקומית. אפשרי לשלב אלקטרודות אנכיות ומוליך נחושת אופקי המוטמן באדמה בשטח חתך 35 ממ”ר לפחות.
  3. מאחר ואיני סבור שתצליח ליצר הארקה טובה מספיק באמצעות מערך זה, רצוי להתקין מפסק פחת או מפסק משולב פחת בלוח המזין את האוהל שיכוונן לזרם קצר לאדמה שקטן מעשירית מזרם הקצר הצפוי ויאפשר השהיה ביחס למפסק הפחת שיתקן בלוח האוהל.
  4. אין לחבר מוליך הארקה בין האוהל לבין המבנה המזין