#120366
yarivk
משתתף

בוקר טוב ותודה על התשובה. אני רוצה לחדד קצת את השאלה:

מדובר בהתקנה ברחוב, בשטח מוניציפאלי. הרשות המקומית מאשרת את ההתקנה ואישרה ביצוע חפירה לצורך העברת הכבילה.

האם, בהיבט של חוק החשמל, מותר להזין את העמדה שנמצאת מחוץ לבית, ברשות הרבים, ע”י חשמל שמקורו בבית או שיש צורך בהזמנת חיבור חח”י ייעודי שיהיה מוצב, גם הוא, במרחב ציבורי?

מובן וברור שבהנחה וניתן להשתמש בחשמל הביתי, יכלול החיבור את כל ההגנות הנדרשות ויעמוד בכל חוק ו/או תקנה.

 

תודה!