#120368
Eton
משתתף

בתקנות החשמל מוזכרת המילה “אחריות” ו”בעלות” .

מי בעל הקרקע ? מי יתעד את התוואי וישמור על המסמכים ?כאשר בעל תשתית אחרת יבקש לבצע חפירה באזור הנל מי ידאג לעדכן בתוכניות שקיימות תשתיות פרטיות ?

יש עוד ועוד ,ברוב הרשויות לא מאושר לאדם פרטי להתקין תשתית פרטית בשטח ציבורי .כבל נתקלתי במקומות  שהשטח היה פרטי אך הופקע לטובת הציבור כחלק מהתרי בנייה ,ושם הרשות נתנה הסכמה להתקין תשתית פרטית שחוצה שטח ציבורי במעבר משטח פרטי אחד לשטח הפרטי הנוסף . ההנחיה של הרשות היתה להתקין אותה במוביל מתכתי בעומק מתאים .

ולהוציא מפת תעוד לרשות .

חברת החשמל לא תאשר חיבור נפרד ללא קבלת התר בנייה  או פטור מהתר זה .