#120371
Eton
משתתף

כבר היו מספר פניות למנהל לעינני חשמל שהחזיר בתשובה חד משמעית :

מכשיר חד מופעי – ניתוק דו קוטבי 

מכשיר תלת מופעי – ניתוק תלת קוטבי 

מכשיר תלת מופעי בשימוש עם “אפס” 

ניתוק 4 קטבים .

ישנם גורמים בעלי אינטרס,שלא מעוניינים כרגע בפרסום ההנחיה ברבים ,מהנימוק שכל הדירות החדשות שאמורות להמסר בשנה הקרובה עלולות להכנס לעלויות חריגות אחרי שהותקנו מפסקי 3 קוטבתי  .

להזכירך מוליך אפס הוא מוליך חי לכל דבר .